Zabezpieczanie wykopów budowlanych

W polskim krajobrazie na każdym kroku widać budowę nowych obiektów i w związku z tym nieustannie zmienia się architektura naszych miast, miasteczek i wsi. Budownictwo jest jedną z najprężniej działających działów gospodarki w Polsce. W budownictwie każdego obiektu zawsze na pierwszy plan wysuwają się prace ziemne, gdyż budując dom lub jakikolwiek inny budynek niezależnie od jego wielkości najpierw konieczne jest wykonanie wykopów. Wykopy te wykonywane są pod fundamenty, które zapewnią stabilność całej konstrukcji przyszłego budynku. Wykopy takie jeżeli nie są od razu zapełniane betonem, to konieczne jest zabezpieczanie wykopów, w celu zażegnania ewentualnego niebezpieczeństwa, które grozi człowiekowi. Każdy więc wykop musi pozostać zabezpieczony i oznakowany.
Czym jest wykop? Wykop jest budowlą ziemną powstałą w wyniku usunięcia zalegającej ziemi. Dziś wykopy wykonuje się dwoma sposobami. Pierwsza metoda zwana warstwową dotyczy dużych szerokości. Druga metoda dotyczy wykopów o dużych głębokościach, lecz niewielkich szerokościach. Podczas prac wykopowych stosuje się odpowiedni sprzęt i jest nim koparka, spycharka i zgarniarka. Przed rozpoczęciem budowy koniecznie należy przeprowadzić stosowne badania i sprawdzić, czy na teren może wjechać ciężki sprzęt, bo warunki gruntowe bywają różne i niekiedy nie można skorzystać z koparki i wszelkie prace trzeba wykonać ręcznie. Przy wykonywaniu ręcznym prac powierzchnia dna nie może przekroczyć 2,25 metrów kwadratowych. Natomiast przy wykopach z użyciem sprzętu mechanicznego 9 metrów kwadratowych. Wszystkie wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone nie tylko dla niepożądanych gości na placu budowy, lecz także dla robotników budowlanych, aby nie doszło do zawalenia i nieszczęśliwego wypadku.
Jak zagospodarować ziemię z wykopów? Przy usuwaniu gruntu najpierw usuwana jest warstwa humusu będąca cienką warstwą ziemi tak zwanej roślinnej. Ziemia ta jest wartościowa, gdyż znajduje się w niej wiele składników odżywczych i warto taką ziemię zachować i wykorzystać w ogrodnictwie. Podczas budowy można natrafić na różny grunt, jak na przykład grunt piaszczysty, grunt skalny, grunt gliniasty, czy grunt ilasty. W naszym kraju znaczną część obszaru stanowią ziemie piaszczyste i gliniaste. Są to grunty spoiste zlepione ilastymi drobnymi cząstkami. Wyróżnia się dwa rodzaje gliny i jest to glina pochodzenia lodowcowego będąca pozostałością po lodowcu oraz glina pochodzenia rzecznego będąca młodszym gruntem. Prace ziemne wykonuje się na jednym, jak i na drugim rodzaju gleby gliniastej, lecz mady będące gliną pochodzenia rzecznego są gorszym miejscem na wykopy. Na podłożu gliniastym można wykorzystać sprzęt mechaniczny, lecz rodzaj sprzętu zależy od pory roku, w której wykonuje się wykopy. Czasem konieczne jest wykorzystanie sprzętu na gąsienicach. Lecz i tak ostatnie centymetry wykopu trzeba będzie wykonać ręcznie, gdyż maszyna narusza grunt.

Author: admin